*VIDHANSABHA SESSION - DEC - 2019

(From 17/12/2019 To 23/12/2019)

 
Vidhan  Sabha Questions
  Vidhan  Sabha Questions Department Answer Date House  Date Details
81 Nos Vidhan Sabha Questions

10/12/2019 & 12/12/2019 

18/12/2019 & 20/12/2019